در این بخش به بررسی  چنتا مقاله می پردازیم که در مورد تاثیر گانودرما، چرا گانودرما اثر نکرد؟ و تاثیر استرین روی این مساله می پردازیم:

قبلا گفته شد که علاوه بر اینکه روش کشت و … میتونه روی مواد موثره تاثیر بزاره فاکتور های دیگری هم تاثیر گذاره. یکی از این ها استرین مورد استفاده است. گانودرما لوسیدم واریته ها مختلفی داره که اینها باهم از نظر پروفایل خواص دارویی با هم متفاوت اند. لذا ممکنه شما از شرکتی گانودرما بگیرید اثر نکنه. ترکیبات موثره گاندرما در دو گروه قرار میگیرند. تری ترپن ها و پلی ساکارید ها: اگه استرینی یکی از این دو رو به صورت متفاوت داشته باشه. ممکنه یکیش اثرش روی دیابت بیشتر با شه نسبت به خواص سرطانی و….

به این چنتا مقاله توجه کنید که نشون میده تفاوت بین استرین ها رو:

  • بررسی تفاوت کیفیت شش گونه گانودرما لوسییدوم با ریشه های مختلف

Quality Difference Study of Six Varieties of Ganoderma lucidum with Different Origins

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3321521/

تفاوت كيفي شش رقم گانودرما لوكسيدوم با منشأ مختلف در اين مطالعه با مقايسه محتواي اسيد گانودريك A و B ، پلي ساکاريد و تيترپنوئيدها مورد بررسي قرار گرفت. محتویات گانودریک اسید A و B در G. lucidum با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد فوق العاده (UPLC) مورد بررسی قرار گرفت. میزان بیشتری از اسید گانودریک A در G. lucidum از Dabie Mountain و Longquan وجود داشت. G. lucidum از Longquan بالاترین مقدار اسید گانودریک اسید B. را دارد. محتوای پلی ساکارید با روش اسید آنترون-سولفوریک تعیین شد. بالاترین میزان پلی ساکارید G. lucidum از Liaocheng است. محتوای تریتپنوئید در G. lucidum توسط اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش در 548.1 نانومتر با استفاده از اسید اورسولیک به عنوان استاندارد اندازه گیری شد. G. lucidum از کوه دبی بالاترین محتوای تری تری پنوئیدها را دارد. به طور خلاصه ، محتوای گانودریک اسید A و B ، پلی ساکارید و تری پنوئیدها در G. با منشاء مختلف به طرز چشمگیری متفاوت هستند که ممکن است به دلیل شرایط کشت و محیط جغرافیایی ایجاد شود

  • تنوع زیستی ژنتیکی و متابولیک بین ویژه ای از Ganoderma lucidum

Genetic and Metabolic Intraspecific Biodiversity of Ganoderma lucidum

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/726149/

  • شواهدی در مورد تفاوت تریترپنوید های موجود در استرین های مختلف Ganoderma lucidum

Evidence on the Strain-specific Terpenoid Pattern of Ganoderma lucidum

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00021369.1986.10867716

.