قوی ترین محصول ما ماشمیکس است. نتایج ما نشان میدهد افرادی که با شیتاکه پاسخ مثبت نمیگیرند با مصرف ماشمیکس مشکلشان حل می شود. همچنین ماشیمکس احتمال آلرژی وجود ندارد.