متاسفانه در راه تولید در کشور مشکلات زیادی وجود داره. پس از ۵ تا ده سال تجربه تولید متوجه شدیم که مهمترین دشمنان تولید در کشور ارگان های دولتی، خصولتی، بانک ها و کارمندان  و رشوه بگیران هستند. از آنجا که نمیشه به خودشون چیزی گفت و ممکنه بیشتر کارتو عقب بندازند، بر آن شدیم که این موارد رو رسانه ای کنیم شاید چشم بینایی گوش شنوایی دید و تاثیر گذاشت.


نامه های های مربوط به تعویض وثیقه بانک کشاورزی مربوط به گلخانه


استعلام مجدد از مدیر عامل بانک


گلخانه و قارچ نظر آباد


https://drmahdizadeh.com/wp-content/uploads/2021/07/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-709x1024.jpg

https://drmahdizadeh.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-26_094409-714x1024.jpg


نامه های های مربوط به دریافت مجوز تولید خاک پوششی قارچ


محیط زیست قزوین

https://drmahdizadeh.com/wp-content/uploads/2021/07/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-709x1024.jpg