تفاوت قارچ خام و پخته

قارچی که حرارت میبیند اعم از خشک و تازه پخته  است (خام نیست).

تقسیم بندی قارچ های دارویی ما  بر اساس بافت:

۱-قارچ های غیر چوبی (مانند شیتاکه، شاه صدف و بادام)

بدلیل بروز آلرژی حتما بایستی پخته شوند. مستندات علمی وجود دارد که با پختن نتنها از خواص دارویی آنها کم نمی شوند بلکه خواص و جذب مواد موثره بیشتر می شود. لذا این قارچ ها حداقل باید نیم ساعت پخته شوند و مصرف شوند.

۲-قارچ های چوبی (مانند ماشمیکس، گانودرما و ترکی تیل)

این قارچ ها بدلیل بافت سخت، برای مصرف حتما باید جوشانده شوند تا مواد موثره دارویی آنها خارج شده و قابل جذب توسط بدن باشند. (برای مصرف این قارچ ها دم کردن مانند چای و … صحیح نیست و تمام خواص آنها جذب نمی شود. ) . در صورتی که حداقل یک تا دو ساعت حواشانده شوند فقط آب خاصل برای مصرف کفایت میکند و در صورتی مشکل معده نداشته باشید بخشی از تفاله هم مصرف شود مفید خواهد بود.

توجه :  علائم آلرژی شامل حالت تهوع و استفراق، کهیر و خارش سطح پوست کل بدن. در صورت وقوع مصرف قارچ را تا ده روز قطع کنید. بعد از رفع علائم آلرژی برای مصرف قارچ حتما قارچ را داخل غذا هایی که حرارت میبیند استفاده کنید. حداقل نیم ساعت تا یک ساعت حرارت ببیند.