تاثیر قارچ های دارویی روی اندومتریوز

لنتینان (ماده موثره قارچ دارویی شیتاکه) برای درمان آندومتریوز استفاده [...]