بلی. قارچ های دارویی روی همه نوع ویروسی اثر میکنند . زیرا مکانیسم عمل عمومی است. یعنی با تقویت سیستم ایمنی بدن، بدن شما آماده مبارزه با هر نوع بیماری ویروسی و باکتریایی و حتی سرطانی شدن سلول های خودی است. (ماشمیکس و شیتاکه )