سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند با این کار خود بدن (سیستم ایمنی بدن) فرد به جنگ با ویروس ها و بیماری ها می رود.