در صورتی که برای پیشگیری و سلامتی کلی بدن استفاده میکنید در صفحه خرید هر قارچ مقدار عمومی مصرف بیان شده است.

در صورتی که برای بیماری خاصی میخواهید از قارچ ها استفاده کنید،   میزان مصرف به عوامل مختلفی از جمله نوع بیماری، سن، وزن، و… بستگی دارد. برای کمک به انتخاب نوع قارچ در ارتباط با مشکل کنونی خود میتوانید از ما مشاوره بگیرید.

توصیه های عمومی:

  • زگیل تناسلی

  1.  میتوانید در صورتی که دفعات عود زیاد است در دو ماه اول ۵ گرم شیتاکه خشک و یک گرم ماشمیکس در روز طبق راهنمای مصرف استفاده کنید تا زودتر تکثیر ویروس متوقف شود.،
  2. پس از قطع عود زیاد میتوانید مصرف را به صورت یک گرم ماشمیکس و یک گنومیکس و یا ۵ گرم شیتک و دو گنومیکس تا ماه ششم ادامه دهید.
  3. بعد از ماه ۶ ام مقدار مصرف را میتوانید به نصف کاهش دهید تا آزمایش شما منفی شود.
  4. درصورتی که اهداف دوماهه و ۶ ماهه مخقق نشد از ما مشاوره بگیرید.
  •  کبد چرب

  1. یک گرم ماشمیکس دو ماه
  •  انواع تومور و سرطان

  1. با ما مشورت کنید