عموما بعد از پختن قارچ حدود نیم تا یک ساعت دیگر علائم آلرژی در فردی ظاهر نمیشود. در صورت پختن و بروز مجدد استفاده از سایر قارچ ها مانند ماشمیکس و گانومیکس توصیه می شود.