آدرس مراجعه حضوری هشتگرد کرج است. اما دو روز قبل مراجعه از موجودی قارچ یا حضور مسئول فروش اطمینان حاصل کنید و از مراجعه بدون هماهنگی خودداری کنید تا اذیت نشید.