در این بخش به بررسی مقاله ویروس در برابر ویروس: راهکارهایی برای استفاده از ناقلین آدنوویروس در درمان سرطان دهانه رحم ناشی از زگیل تناسلی(HPV) می پردازیم:

خلاصه

اگرچه بیشتر عفونت های ویروس پاپیلومای انسانی زگیل تناسلی (HPV) بی ضرر هستند ، اما عفونت مداوم با انواع پرخطر زگیل تناسلی(HPV) به عنوان علت اصلی سرطان دهانه رحم شناخته شده است. به دنبال عفونت اپی تلیوم و ادغام در ژنوم میزبان ، پروتئین های سرطانزا E6 و E7 با القای p53 و تخریب رتینوبلاستوما (Rb) کنترل چرخه سلولی را مختل می کنند. با وجود تأیید واکسن های پیشگیری از سوی FDA ، هنوز مواردی در مورد درمان سرطان دهانه رحم وجود دارد. بنابراین ، تاکنون بسیاری از رویکردهای درمانی ارایه شده است. به دلیل ایمنی زایی قوی ، ظرفیت بالای بسته بندی DNA خارجی ، ایمنی و توانایی آلوده شدن به تعداد بیشماری سلول ، آدنو ویروس ها توجه محققان را به خود جلب کرده است. از وکتورهای آدنو ویروس برای اهداف مختلفی استفاده شده است ، از جمله به عنوان عوامل انکولیتیک برای از بین بردن سلولهای سرطانی ، حامل RNA برای جلوگیری از بیان آنکوپروتئین ها ، واکسن هایی برای استخراج پاسخ های ایمنی ، به ویژه در لنفوسیت های T سیتوتوکسیک (CTL) و وسایل ژن درمانی برای بازیابی p53 و عملکرد Rb.

ماشمیکس تاثیرگذارترین محصول روی زگیل تناسلی
مشاهده و خرید

Virus against virus: strategies for using adenovirus vectors in the treatment of HPV-induced cervical cancer

Abstract

Although most human papillomavirus (HPV) infections are harmless, persistent infection with high-risk types of HPV is known to be the leading cause of cervical cancer. Following the infection of the epithelium and integration into the host genome, the oncogenic proteins E6 and E7 disrupt cell cycle control by inducing p53 and retinoblastoma (Rb) degradation. Despite the FDA approval of prophylactic vaccines, there are still issues with cervical cancer treatment; thus, many therapeutic approaches have been developed to date. Due to strong immunogenicity, a high capacity for packaging foreign DNA, safety, and the ability to infect a myriad of cells, adenoviruses have drawn attention of researchers. Adenovirus vectors have been used for different purposes, including as oncolytic agents to kill cancer cells, carrier for RNA interference to block oncoproteins expression, vaccines for eliciting immune responses, especially in cytotoxic T lymphocytes (CTLs), and gene therapy vehicles for restoring p53 and Rb function.

https://www.nature.com/articles/s41401-021-00616-5