مقالات علمی در مورد گانودرما انجام شده در ایران

 

Ganoderma lucidum

عنوان مقاله:

شناسايي مولکولي Ganoderma lucidum در ايران

نویسندگان:

آدرس:

* گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:

قارچ دارويي Ganodermalucidum، قرن ها به منظور پيشگيري و درمان انواع بيماري ها از جمله هپاتيت، اختلالات ايمونولوژيک و سرطان در شرق آسيا مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع، اين قارچ شامل منبع عظيمي از پلي ساکاريدها، پروتئين ها و متابوليت هاي ثانويه با خواص ضدتومور و تنظيم کنندگي سيستم ايمني است. تا به حال، انواع متابوليت هاي دارويي از اين قارچ استخراج و به مرحله توليد تجاري رسيده است. در سال هاي اخير، اين قارچ ارزشمند علاوه بر چين، کره و ژاپن، در نقاط مختلف جهان از جمله پاکستان، مالزي و ترکيه شناسايي شده است. در سال 2007، براي نخستين بار قارچ مذکور در جنگل هاي شمال ايران شناسايي گرديد ولي با اين حال، تا کنون هويت مولکولي آن گزارش نشده است. هدف از اين مطالعه، تاييد هويت مولکولي قارچ جمع آوري شده از شمال ايران به کمک تجزيه و تحليل توالي ITS-5.8S، DNA ريبوزومي است. خرید آنلاین قارچ های دارویی

عنوان مقاله:

مروري بر ترکيبات فعال بيولوژيکي و خواص درماني گانودرما لوسيدوم Ganoderma lucidum

نویسندگان: كي پور سميه*, رياحي حسين, رفعتي حسن
آدرس:* تهران، خیابان اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی، کدپستی: 63113-19839
چکیده:گانودرما لوسيدوم Ganoderma lucidum Karst. قارچي يک ساله از تيرهGanodermataceae  است که مصرف دارويي دارد. نام محلي اين قارچ در چين، لينگ زي؛ در ژاپن، رشي و در کره، يونگ زهي مي باشد. چيني ها معتقدند که اين قارچ نماد زندگي شاد، شانس، سلامتي و طول عمر و حتي جاودانگي است. اين قارچ در طب سنتي جهت درمان بي خوابي، تنگي نفس، تقويت حافظه، بيماري هاي کليه و کبد، ورم مفاصل، آسم مورد استفاده قرار مي گيرد. گانودرما داراي مواد فعال بيولوژيک مانند انواع استرول ها، پروتيين ها، پلي ساکاريدها، تري ترپنوئيدها و ملانين مي باشد که پلي ساکاريدها و تري ترپنوئيدهاي آن به علت دارا بودن خاصيت ضد سرطاني از اهميت قابل توجهي برخوردار هستند. اسپور اين قارچ نيز علاوه بر اندام بارده و ميسليوم داراي ترکيبات فعال با خاصيت درماني مي باشد. طي چند دهه اخير تحقيقات فراواني بر روي اثرات درماني و شناسايي ترکيبات شيميايي اين قارچ دارويي ارزشمند در جهان صورت گرفته است. در اين مقاله مروري به بررسي آخرين يافته
عنوان نشریه:گياهان دارويي :   پاييز 1388 , دوره  8 , شماره  32 ; از صفحه 53 تا صفحه 59 .
عنوان مقاله:

بررسي اثرات ضدباکتريايي عصاره آبي قارچ (Ganoderma lucidum Karst.(Basidiomycota از ايران

نویسندگان: كي پورسنگسري سميه*, رياحي حسين, رفعتي حسن, مرادعلي محمدفتي
آدرس:* تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده زیست شناسی، کدپستی: ٦٣١١٣-١٩٨٣٩
چکیده:مقدمه: گونه Ganoderma lucidum متعلق به خانواده Ganodermataceae يکي از قارچ هاي دارويي شناخته شده است، که داراي خواص دارويي مختلفي چون: کاهش فشار و قند خون، تقويت سيستم ايمني، خاصيت ضدويروسي و ضدباکتريايي مي باشد.
هدف: با توجه به خواص دارويي متعدد نسبت داده شده به اين قارچ و کمبود تحقيقات پيرامون Ganoderma lucidum ايراني اين مطالعه انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه خواص آنتي باکتريال عصاره آبي Ganoderma lucidum با چهار غلظت (٥٠٠، ٢٥٠، ١٢٥، ٥٠ ميلي گرم در ميلي ليتر) عليه سه گونه باکتري استاندارد گرم مثبت Bacillus subtilis،Staphylococcus aureus،Entrococcus feacalis و دو گونه باکتري استاندارد گرم منفيPseudomonas aeroginosa وEscherichia coli به روش Disk diffusion مورد بررسي قرار گرفت. پلي ساکاريدهاي تام موجود در عصاره آبي با روش فنول سولفوريک اسيد اندازه گيري شد و جهت تعيين و شناسايي کيفي قندهاي موجود در عصاره آبي از گاز کروماتوگرافي متصل به طيف سنج جرمي استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که اين عصاره داراي خواص ضدباکتريايي بر عليه باکتري گرم منفيPseudomonas aeroginosa در غلظت ٥٠٠ ميلي گرم در ميلي ليتر مي باشد. ميزان پلي ساکاريد تام در عصاره آبي 37.751mg/g تعيين شد و مونوساکاريدهاي موجود در عصاره شناسايي شدند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق، اين گونه به ميزان قابل توجهي پلي ساکاريد در ساختمان سلولي خود دارد که از آن مي توان جهت مصارف دارويي منسوب به پلي ساکاريد بهره جست، ولي جهت مصارف ضدباکتريايي به علت خاصيت ضعيف مهار رشد باکتري توصيه نمي شود خرید آنلاین قارچ های دارویی
عنوان مقاله:

بهينه سازي تركيب هاي بستر كشت غوطه ور قارچ دارويي Ganoderma lucidum به منظور افزايش توليد بيومس ميسليومي و پلي ساكاريد برون سلولي

نویسندگان: توانا مريم*, عزيزي مجيد, فارسي محمد, بانشي فاطمه
آدرس:* گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:اين تحقيق به منظور معرفي محيط كشت غوطه ور مطلوب، جهت توليد بهينه بيومس ميسليومي و پلي ساكاريد برون سلولي قارچ دارويي Ganoderma lucidum انجام گرديد. اثر منابع مختلف كربن (قند گلوكز، قند لاكتوز و قند مالتوز)، غلظت منابع كربن (40، 50 و 60 گرم بر ليتر) و pH (3.5، 4.5 و 5.5) بر توليد ميسليوم و پلي ساكاريد برون سلولي مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشها به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي به اجرا در آمد. نتايج بدست آمده نشان داد كه بيشترين توليد بيومس ميسليومي برابر با 8.588 گرم وزن خشك ميسليوم بر ليتر(8.588 g DW/l) ، توسط قند مالتوز و كمترين بيومس ميسليومي توسط قند گلوكز برابر با 4.953g DW/l بدست آمد. همچنين در بين منابع كربن، قند مالتوز با توليد 1.551g/l بيشترين توليد پلي ساكاريد را داشته است و كمترين توليد پلي ساكاريد توسط قند لاكتوز با 1.41g/l بدست آمد. بين غلظت هاي مختلف كربن بكار برده شده و همچنين pH محيط كشت از لحاظ توليد بيومس ميسليوم و پلي ساكاريد اختلاف معني داري مشاهده نشد. در پايان، با مقايسه تركيب هاي مختلف بستر كشت غوطه ور قارچ گانودرما مشخص شد كه بهترين تركيب براي توليد بيومس ميسليومي، قند مالتوز با غلظت 50 گرم در ليتر و pH=4.5 و بهترين تركيب براي توليد پلي ساكاريد برون سلولي، قند مالتوز با غلظت 40 گرم در ليتر وpH=3.5  مي باشد


 جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره مصرف، راهنمای مصرف و ثبت سفارش به صورت تلگرامی (بدون ثبت سفارش در وبسایت) به شماره  09120700851 (کارمند یک ) در تلگرام یا واتساپ (ترجیحا تلگرام) پیام دهید. ضمنا این شماره قادر به پاسخگویی تلفنی نیست و تنها پیامک های شما در تلگرام را پاسخ خواهد داد.


 

برچسب ها

خرید قارچ گانودرما، فروش قارچ گانودرما، فروش عمده قارچ گانودرما، قرص قارچ گانودرما، طرز تهیه دمنوش قارچ گانودرما، عصاره قارچ گانودرما،‌ سایت اصلی گانودرما، تولید کننده گانودرما، تولید کننده گانودرما در ایران، فروشنده گانودرما، فروشنده گانودرما، تلفن فروشنده گانودرما، آیا گانودرمای تولید شده در ایران اصل است؟، صادرات قارچ گانودرما،‌ کشت قارچ گانودرما، عمل آوری قارچ گانودرما، فرِآوری قارچ گانودرما، کشت مصنوعی گانودرما، گانودرمای طبیعی، محل فروش قارچ گانودرما، گانودرما از کجا بخریم، قهوه گانودرما را از کجا بخریم،شرکت تولید قارچ گانودرما در ایران، روش تهیه کرم گانودرما، نمایندگی قارچ گانودرما، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرج، کلاهبرداری گانودرما، مرکز خرید گانودرما اصل، شرکت تولید قارچ گانودرما در کرج، شرکت تولید قارچ گانودرما در تهران، فروش گانودرما، خرید قارچ گانودرما، خرید گانودرما، فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما تازه،‌ کپسول گانودرما، گانودرمای اصل، محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما در ایران،محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما، خرید کپسول گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ قیمت قهوه گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ پرورش و فروش مستقیم قارچ گانودرما لوسیدوم و انواع قارچ‌های دارویی زیر نظر جهاد کشاورزی و با مجوز رسمی، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در ایران، بزرگترین عرضه کننده قارچ گانودرما لوسیدوم در ایران، تاثیر گانودرما روی میل جنسی،‌ تاثیر گانودرما روی روح و روان،‌ راهنمای جامع خرید گانودرما و قهوه گانودرما، گانودرمای اصل و دارای مجوز را از کجا تهیه کنیم؟، روش مصرف گانودرما و عوارض آن چیست؟ ، شامپو و صابون گانودرماچیست؟، خرید اینترنتی گانودرما لوسیدوم، تولید و عرضه قارچ گانودرما لوسیدوم زیر نظر متخصصان مجرب،‌ قارچ خالص گانودرما لوسیدوم پرورشی مطمئن‌ترین و به صرفه‌ترین نوع گانودرما،‌ مرغوب ترین کیفیت قارچ گانودرما ، فروش پستی و اینترنتی قارچ گانودرما لوسیدوم با قیمت مناسب در تهران و کرج، گانودرما برای فشار خون، گانودرما برای درمان زگیل تناسلی، مرکز فروش و مشاوره رایگان تمامی محصولات اصلی قهوه و قارچ گانودرما در تهران، خرید قارچ گانودرمادیجی کالا، مرغوب ترین کیفیت قارچ گانودرما ،‌ خرید قهوه فوری سوپریم دکتر بیز،  خرید  اینترنتی قارچ گانودرما لوسیدوم، قارچ گانودرما برای مصارف درمانی، فروش قارچ گانودرما لوسیدوم ارسال به سراسر کشور، فروش و پخش قارچ گانودرما (صد درصد خالص) پخش در تمامی استان های کشور،‌ قارچ دارویی گانودرمابا کافه موکا، خرید قارچ گانودرما لوسیدوم خالص ، خرید پودر قارچ گانودرما لوسیدوم خالص،‌ نماینده رسمی فروش قارچ گانودرما (اصل و با تائیدیه سازمان غذا و دارو کشور )، فروش کپسول گانودرما، فروش کپسول قارچ گانودرما، خرید قارچ ریشی، خرید ریشی،‌ فروش ریشی، پودر گانودرما، پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی، گانودرما، شیتاکه، قیمت قارچ گانودرما در ایران، قیمت کپسول قارچ گانودرما،‌ فروش عصاره گانودرما. پودر گانودرما، اسلایس گانودرما، گانودرما تازه، درمان زگیل تناسلی، خرید قرص گانودرما، خرید گانودرما در اصفهان، خرید گانودرما در شیراز، خرید گانودرما در یزد، خرید گانودرما در کرج، قیمت کپسول گانودرما،‌مضرات قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران، خرید قهوه گانودرما، طبع گانودرما، گانودرمای ژاپنی، گانودرمای اصل، گانودرمای اصل، محل فروش قارچ گانودرما،‌ خرید قارچ گانودرما در ایران با بهترین قیمت،‌ پادشاه گیاهان، گیاه پادشاهان،‌ نحوه مصرف قهوه گانودرما برای زگیل تناسلی، بزرگترین پرورش دهنده و عرضه کننده قارچ گانودرما در کشور،‌ قارچ گانودرما لوسیدوم، فروش و پخش قارچ گانودرما (صد درصد خالص)،‌ عرضه مستقیم شربت قارچ کامبوجا درجه یک و با کیفیت عالی،‌ نحوه مصرف قهوه گانودرما،‌ قهوه گانودرما دکتر بیز، روش های مصرف گانودرما، کاهش فشار خون با قارچ،‌ کاهش فشار خون با گانودرما، شیتاکه دکتر مهدیزاده، عصاره گانودرما،  گانودرما دکتر مهدیزاده،  گانودرمای جنگلی، قهوه گانودرما، گانودرمای اصل،  گیاه جاودانگی،  انواع گانودرما، خرید گانودرما، خرید گانودرما در تهران، خرید گانودرما در مشهد، داروی جاودانگی، درمان سرطان، عصاره گانودرما، فیلم روش مصرف گانودرما،‌ فروش قرص گانودرما، فروش کپسول گانودرما، فروش گانودرما، قرص گانودرما، کپسول گانودرما، گیاه ضد سرطان،‌ قرص ضد سرطان، داروی ضد پیری، خرید ریشی،‌ فروش ریشی، خرید گنودرما، فروش گنودرما، پودر شیتاکه، پودر گنودرما فروش ویژه انواع قارچ های دارویی، فروش کپسول گانودرما، خرید کپسول گانودرما، خرید کپسول گانودرمادر تهران، پخش کپسول گانودرما، خرید و فروش کپسول گنودرما، کپسول اصل گانودرما، قرص گانودرما، قرص گنودرما، قرص اصلی گانودرما، خرید کپسول گانودرما در ایران، داروخانه کپسول گانودرما،

خرید و فروش گانودرما، اصل ماشمیکس، قرص ماشمیکس، قرص گنودرما،

زمان مصرف قارچ گانودرما،  بهترین زمان مصرف قهوه گانودرما، طریقه مصرف قارچ گانودرما برای دیابت،‌ تاثیر گانودرما روی کچلی، تاثیر گانودرما روی بی خوابی،‌ تاثیر گانودرما روی خودکشی، تاثیر گانودرما روی افسردگی،نحوه مصرف قهوه گانودرما،‌ مقدار مصرف قهوه گانودرما در روز،‌ طریقه مصرف گانودرما برای پیسی،‌ طريقه استفاده قارچ گانودرما،‌  طریقه مصرف گانودرما برای زگیل تناسلی،

بهترین زمان مصرف قارچ گانودرما،‌ بهترین روش مصرف گانودرما،‌ عوارض قهوه گانودرما،‌ اطلاعات قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف قهوه گانودرما برای لاغری،‌ طرز مصرف گانودرما، قهوه گانودرما را از کجا تهیه کنیم، خرید قهوه گانودرما،خرید قهوه گانودرما دیجی کالا،‌ خرید قهوه گانودرما در مشهد،‌ خرید قهوه گانودرما در اصفهان، قیمت قهوه گانودرما بیز،‌ قیمت قهوه گانودرما در بازار،‌ نمایندگی قهوه گانودرما، قیمت گانودرما در ایران،‌ قهوه گانودرما را از کجا تهیه کنیم،‌ قیمت پودر قارچ گانودرما،‌ قیمت+قارچ+دارویی+گانودرما،‌ مرکز فروش قارچ گانودرما،‌ قیمت گانودرما در ایران،‌ خرید قارچ گانودرما در تهران،‌ قیمت قارچ گانودرما،‌ قیمت قارچ گانودرما در ایران،‌ قیمت کپسول قارچ گانودرما،‌اطریقه مصرف قارچ گانودرما برای دیابت،  مقدار مصرف قهوه گانودرما در روز، طریقه مصرف گانودرما برای پیسی، بهترین زمان مصرف قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف گانودرما برای زگیل تناسلی،‌ طرز تهیه قهوه گانودرما،‌ طریقه مصرف قهوه گانودرما برای لاغری،‌ فیلم نحوه مصرف قارچ گانودرما،

فروش قارچ گانودرما در شیراز، فروش قارچ گانودرما در اصفهان، فروش قارچ گانودرما در تبریز، فروش قارچ گانودرما در مشهد، فروش قارچ گانودرما در کرمان، فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ فروش قارچ گانودرما در همدان،‌ فروش قارچ گانودرما در کرج،‌ فروش قارچ گانودرما در تهران،‌ فروش قارچ گانودرما در رشت،‌ فروش قارچ گانودرما در ساری،‌ فروش قارچ گانودرما در گرگان،‌ فروش قارچ گانودرما در شیراز،‌ فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ فروش قارچ گانودرما در اهواز،‌

خرید قارچ گانودرما در شیراز، خرید قارچ گانودرما در اصفهان، خرید قارچ گانودرما در تبریز، خرید قارچ گانودرما در مشهد، خرید قارچ گانودرما در کرمان، خرید قارچ گانودرما در یزد،‌ خرید قارچ گانودرما در همدان،‌ خرید قارچ گانودرما در کرج،‌ خرید قارچ گانودرما در تهران،‌ خرید قارچ گانودرما در رشت،‌ خرید قارچ گانودرما در ساری،‌ خرید قارچ گانودرما در گرگان،‌ خرید قارچ گانودرما در شیراز،‌ خرید قارچ گانودرما در یزد،‌ خرید قارچ گانودرما در اهواز،‌

چگونه قارچ گانودرما را مصرف کنیم؟، عوارض مصرف قارچ گانودرما، عوارض مصرف قارچ گنودرما،

مضرات مصرف قارچ گانودرما، مضرات مصرف قارچ گنودرما،مزایای مصرف قارچ گانودرما، مزایای مصرف قارچ گنودرما،

قیمت قارچ گانودرما در شیراز، قیمت قارچ گانودرما در اصفهان، قیمت قارچ گانودرما در تبریز، قیمت قارچ گانودرما در مشهد، قیمت قارچ گانودرما در کرمان، قیمت قارچ گانودرما در یزد،‌ قیمت قارچ گانودرما در همدان،‌ قیمت قارچ گانودرما در کرج،‌ قیمت قارچ گانودرما در تهران،‌ قیمت قارچ گانودرما در رشت،‌ قیمت قارچ گانودرما در ساری،‌ قیمت قارچ گانودرما در گرگان،‌ قیمت قارچ گانودرما در شیراز،‌ قیمت قارچ گانودرما در یزد،‌ قیمت قارچ گانودرما در اهواز،‌

نمایندگی فروش قارچ گانودرما در شیراز، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در اصفهان، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در تبریز، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در مشهد، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرمان، نمایندگی فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در همدان،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در کرج،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در تهران،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در رشت،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در ساری،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در گرگان،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در شیراز،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در یزد،‌ نمایندگی فروش قارچ گانودرما در اهواز،‌فروش قارچ گانودرما در ایران، تاثیر گانودرما روی پرستات،‌ تاثیر گانودرما روی پروستات، تاثیر گانودرما روی Prostate، تاثیر گانودرما روی سرطان پرستات،‌تاثیر گانودرما روی عفونت پرستات،

درمان زگیل تناسلی،‌درمان زگیل تناسلی با قارچ، درمان زگیل تناسلی با شیتاکه، درمان زگیل تناسلی با ماشمیکس، درمان زگیل تناسلی با گانودرما،

مرکز فروش قارچ گانودرما،‌ قیمت پودر قارچ گانودرما،‌ قیمت گانودرما در ایران،‌ قارچ گانودرما را از کجا تهیه کنیم،

تاثیر گانودرما روی بیماری های کلیه، تاثیر گانودرما روی سنگ کلیه، تاثیر گانودرما روی عفونت کلیه، تاثیر گانودرما روی دفع پروتین کلیه، تاثیر گانودرما در افزایش طول عمر، تاثیر گانودرما روی پیری، تاثیر گنودرما در افزایش طول عمر،‌تاثیر شیتاکه در افزایش طول عمر،

تاثیر گانودرما روی ویتیلیگو،‌‌ تاثیر گنومیکس روی ویتیلیگو، تاثیر ماشمیکس روی ویتیلیگو، تاثیر قارچ روی ویتیلیگو،‌ تاثیر گانودرما روی پیسی،

تاثیر گانودرما روی میل جنسی،‌تاثیر ریشی روی میل جنسی، تاثیر گانودرما روی تمایل جنسی، تاثیر گانودرما روی شهوت، تقویت میل جنسی با کمک قارچ گانودرما،  داروی طبیعی برای تقویت میل جنسی،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ ها،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ کامبوچا،  تقویت میل جنسی با کمک قارچ گنودرما،‌تاثیر گانودرما روی شهوت،

 تاثیر گانودرما روی کبد،‌ تاثیر گنودرما روی کبد،‌ تاثیر ریشی روی کبد،‌ تاثیر قارچ جاودانگی روی کبد، تاثیر قارچ های دارویی روی کبد،

تاثیر گانودرما روی سرطان پروستات، تاثیر گانودرما روی سرطان مثانه، گانودرما لوسیدوم، قارچ گانودرما لوسیدوم چیست،‌ طریقه مصرف قارچ گانودرما، قارچ گانودرما را کجا بفروشیم، فروش عمده قارچ گانودرما،

  1. AffiliateLabz اسفند 3, 1398 در 4:41 ق.ظ - پاسخ

    Great content! Super high-quality! Keep it up! :)