سوال مطرح شده که بیماران ضایعه نخاعی می‌توانند گانودرما مصرف کنند.

 

ترجمه مقاله زیر بزودی در این بخش قرار داده میشه

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26298021/