درمان عفونت قارچی: اثرات گانودرما لوسیدوم

در این بخش به ترجمه مقاله داخلی برای درمان عفونت قارچی با عنوان اثرات ضد قارچی عصاره الکلی گانودرما لوسیدوم بر جدایه های کاندیدا

اهداف درمان عفونت قارچی

کاندیدیازیس یک عفونت قارچی شایع است که توسط گونه های مختلف کاندیدا ایجاد می شود. کاندیدا آلبیکنس مهمترین عامل اتیولوژیک کاندیدیازیس است که حدود 60 تا 75 درصد از این بیماری را شامل می شود. گستردگی عفونت‌های فرصت‌ طلب قارچی در افراد مستعد از یک سو و افزایش مقاومت دارویی از سوی دیگر. به اهمیت اثرات ضد قارچی فرآورده‌های گیاهی سنتی منجر می‌شود.

درمان عفونت قارچی

 

 

یکی از قارچ‌های خوراکی که به‌عنوان بهترین قارچ‌های دارویی شناخته می‌شود. دارای فواید بسیاری برای سلامتی و خواص درمانی گوناگون است. قارچ گانودرما لوسیدوم نام دارد. با توجه به اهمیت خواص درمانی و نتایج مطالعات قبلی برای اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی این قارچ، پژوهش حاضر طراحی شد.

روش کار

این مطالعه بر روی بیماران مبتلا به کاندیدمی بستری در برخی از بیمارستان های تخصصی شهر تهران انجام شد. برای شناسایی گونه C. albicans از 2150 کشت خون، 43 مورد کاندیدیازیس. با استفاده از روش فنوتیپی و مولکولی در شرایط آزمایشگاهی شناسایی شد.

سپس از روش‌های Microdilution برای تهیه غلظت‌های مختلف عصاره اتانولی G. lucidum برای تعیین MIC (حداقل غلظت مهارکننده) و MFC (حداقل غلظت قارچ‌کش) برای هر گونه جدا شده از کاندیدا آلبیکنس استفاده شد.

یافته های درمان عفونت قارچی

نتایج نشان داد که از 43 نمونه کاندیدیازیس، فراوانی گونه های کاندیدا به شرح زیر بود :

  • C. albicans 22 (52%)
  • C. parapsilosis 10 (23%)
  • C. glabrata 8 (18%)
  •   C. tropicalis 3 (7%)

روش Microdilution نشان داد که غلظت mg/ml 2/5 باعث مهار بیشتر گونه‌های کاندیدا شده است. MIC mg/ml 1/3 و حداکثر غلظت mg/ml 4/10 بود. MFC mg/ml 2/5 و حداکثر غلظت mg/ml 8/20 بود.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج این مطالعه و مزایای فراوانی که در مقالات دیگر ذکر شد. به نظر می‌رسد می‌توان از آن به عنوان یک فرآورده ضد قارچ در مطالعات آتی برای کنترل و درمان کاندیدیازیس استفاده کرد.

لینک مقاله

https://www.aspergillus.org.uk/conference_abstracts/the-antifungal-effects-of-alcoholic-extract-of-ganoderma-lucidum-on-candida-isolates/

مقالات مرتبط رو حتما ببینید