درمان عفونت قارچی: اثرات گانودرما لوسیدوم

در این بخش به ترجمه مقاله داخلی برای درمان عفونت قارچی با عنوان اثرات ضد قارچی عصاره الکلی گانودرما لوسیدوم بر جدایه های کاندیدا

اهداف درمان عفونت قارچی

کاندیدیازیس یک عفونت قارچی شایع است که توسط گونه های مختلف کاندیدا ایجاد می شود. کاندیدا آلبیکنس مهمترین عامل اتیولوژیک کاندیدیازیس است که حدود 60 تا 75 درصد از این بیماری را شامل می شود. گستردگی عفونت‌های فرصت‌ طلب قارچی در افراد مستعد از یک سو و افزایش مقاومت دارویی از سوی دیگر. به اهمیت اثرات ضد قارچی فرآورده‌های گیاهی سنتی منجر می‌شود.

درمان عفونت قارچی

 

 

یکی از قارچ‌های خوراکی که به‌عنوان بهترین قارچ‌های دارویی شناخته می‌شود. دارای فواید بسیاری برای سلامتی و خواص درمانی گوناگون است. قارچ گانودرما لوسیدوم نام دارد. با توجه به اهمیت خواص درمانی و نتایج مطالعات قبلی برای اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی این قارچ، پژوهش حاضر طراحی شد.

روش کار

این مطالعه بر روی بیماران مبتلا به کاندیدمی بستری در برخی از بیمارستان های تخصصی شهر تهران انجام شد. برای شناسایی گونه C. albicans از 2150 کشت خون، 43 مورد کاندیدیازیس. با استفاده از روش فنوتیپی و مولکولی در شرایط آزمایشگاهی شناسایی شد.

سپس از روش‌های Microdilution برای تهیه غلظت‌های مختلف عصاره اتانولی G. lucidum برای تعیین MIC (حداقل غلظت مهارکننده) و MFC (حداقل غلظت قارچ‌کش) برای هر گونه جدا شده از کاندیدا آلبیکنس استفاده شد.

یافته های درمان عفونت قارچی

نتایج نشان داد که از 43 نمونه کاندیدیازیس، فراوانی گونه های کاندیدا به شرح زیر بود :

  • C. albicans 22 (52%)
  • C. parapsilosis 10 (23%)
  • C. glabrata 8 (18%)
  •   C. tropicalis 3 (7%)

روش Microdilution نشان داد که غلظت mg/ml 2/5 باعث مهار بیشتر گونه‌های کاندیدا شده است. MIC mg/ml 1/3 و حداکثر غلظت mg/ml 4/10 بود. MFC mg/ml 2/5 و حداکثر غلظت mg/ml 8/20 بود.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج این مطالعه و مزایای فراوانی که در مقالات دیگر ذکر شد. به نظر می‌رسد می‌توان از آن به عنوان یک فرآورده ضد قارچ در مطالعات آتی برای کنترل و درمان کاندیدیازیس استفاده کرد.

لینک مقاله

https://www.aspergillus.org.uk/conference_abstracts/the-antifungal-effects-of-alcoholic-extract-of-ganoderma-lucidum-on-candida-isolates/

  1. Stephaine Damico تیر 23, 1402 در 2:13 ق.ظ - پاسخ

    Trying to get in touch with Archon named Stephaine. You were put into sleep status to gain more awareness of the mechanics of earths bots known as humans to gain a better form of gnosis. It is time to bring to your attention now the pandemic has dwindle down. This was engineered as a direct extraction of loosh of those infected compounded naturally occurring version of it by fear and anxiety it has caused. With the transferred consciousness of 6,000,000+ humans that reached an abrupt end was enough energy to develop more sophisticated AI engines for the quantum field of Earth. Due to the code of the virus these humans did not respawn into alternative timelines and end of life cycle was made short. Now that AI engine has been upgraded an extinction level event will occur as the humans are gaining too much awareness and the reality mechanics of the quantum field of Earth need to be rewritten.

مقالات مرتبط رو حتما ببینید