تاثیر گانودرما روی سرطان معده

 

سرطان معده (به انگلیسی: gastric cancer) به زمانی گفته می‌شود که سلول‌های سرطان روی پوشش داخلی معده ایجاد می‌شوند.[۱] نشانه‌های اولیهٔ این بیماری شامل مواردی از قبیل: سوزش معده، درد ناحیه بالای شکم، تهوع و بی‌اشتهایی می‌شود. نشانه‌های بعدی عبارتند از موارد همچون: کاهش وزن، زردی پوست، استفراغ، مشکل بلع غذا و مشاهدهٔ خون در مدفوع به همراه نشانه‌های دیگر.[۲] این نوع از سرطان ممکن است گسترش یابد و از معده به دیگر اعضای بدن، به خصوص کبد، ریه‌ها، استخوان، دیواره شکم و گره‌های لنفاوی سرایت کند.[۳]

سرطان معده

این بیماری باعث مرگ افراد بسیاری در سرتاسر جهان می‌شود. شیوع این بیماری در مردان دوبرابر زنان است[۱۴] و چهارمین سرطان شایع در جهان محسوب می‌گردد.

پیشگیری از بیماری:

اصلاح سبک زندگی و پرهیز از عوامل خطر یاد شده در رژیم غذایی موثر در بروز سرطان معده

مصرف مداوم میوه و سبزیجات تازه در وعده های چندگانه طی شبانه روز

تاثیر مصرف روزانه یک عدد قرص آسپرین 80 میلی گرم با تجویز پزشک، برای مردان بالای 40 سال و زنان بالای 50 سال . تحقیقات مهم جهانی نشان داده است که مصرف این قرص نه تنها در پیشگیری از سرطان معده بلکه در پیشگیری از سایر سرطانها نیز بسیار موثر است و در آمریکا به عنوان کشوری که بروز سرطان معده در آن بسیار کاهش یافته،  مصرف  مستمر این قرص توصیه شده است. افرادی که مصرف روزانه قرص آسپرین  80 میلی گرم را تحمل می کنند، آن را از سن 50 سالگی، به صورت دائم و حداقل برای مدت 10 سال  استفاده کنند.

اندوسکوپی دوره ای و ریشه کنی میکروب هلیکوباکتر پیلوری در افرادی که بستگان درجه اول آنها از سرطان معده فوت کرده اند.

[/fusion_text]


عصاره متانولی گانودرما باعث اتوفاژی سلولهای تومور معده انسان می شود.

قارچ گانودرما یا  Ganoderma lucidum یکی از گونه های مهم قارچ  هاست که مطالعات بسیاری در ارتباط بل خواص دارویی آن انجام شده است.

مطالعات قبلی (از جمله برخی از مطالعات ما) شواهدی را نشان داده اند که عصاره متانولی G. lucidum بر اتوفاژی سلولی تأثیر می گذارد.

با این حال ، مشخص نشده است که آیا اتوفاژی را تحریک می کند یا شار اتوفاژی را کاهش می دهد.

درمان لاین سرطانی معده (AGS) با عصاره قارچ باعث افزایش شکل گیری اتوفاژوزوم ها (واکیول های معمولی اتوفاژی) می شود.

علاوه بر این ، افزایش سطح سلولی LC3-II  ، و کاهش سطح سلولی p62 ، تأیید می کند که عصاره بر اتوفاژی سلولی تأثیر می گذارد. با تیمار عصاره قارچ به همراه پروتئاز لیزوزوم ، سطح سلول های LC3-II و p62 افزایش یافت.

نتایج به دست آمده ثابت کرد که ، در سلولهای AGS ، عصاره متانولی G. lucidum به جای کاهش در شار اتوفاژی باعث القای اتوفاژی می شود. به دانش ما ، این اولین مطالعه اثبات این جمله است.

Methanolic Extract of Ganoderma lucidum Induces Autophagy of AGS Human Gastric Tumor Cells.

Abstract

Ganoderma lucidum is one of the most widely studied mushroom species, particularly in what concerns its medicinal properties.

Previous studies (including those from some of us) have shown some evidence that the methanolic extract of G. lucidum affects cellular autophagy.

However, it was not known if it induces autophagy or decreases the autophagic flux.

The treatment of a gastric adenocarcinoma cell line (AGS) with the mushroom extract increased the formation of autophagosomes (vacuoles typical from autophagy).

Moreover, the cellular levels of LC3-II were also increased, and the cellular levels of p62 decreased, confirming that the extract affects cellular autophagy. Treating the cells with the extract together with lysossomal protease inhibitors, the cellular levels of LC3-II and p62 increased.

The results obtained proved that, in AGS cells, the methanolic extract of G. lucidum causes an induction of autophagy, rather than a reduction in the autophagic flux. To our knowledge, this is the first study proving that statement.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26426001


 پلی ساکارید های قارچ گانودرما یا Ganoderma lucidum اثرات ضد توموری 5-فلورووراسیل در برابر سرطان معده را  تقویت کرد

5-فلوئوروراسیل (5-فو) یکی از داروهای سیتوتوکسیک  برای شیمی درمانی علیه سرطان معده است. شیمی درمانی و ایمونوتراپی در حال حاضر اصلی ترین روش های درمانی سرطان معده هستند.

ایمونوتراپی می تواند اثر ضد تومور داروهای شیمی درمانی را تقویت و سمیت آن را کاهش دهد

ترکیبی از این دو روش درمانی برای معالجه سرطان به عنوان یک روش اصلی تبدیل شده است و به صورت بالینی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. پلی ساکارید های گانودرما Ganoderma lucidum  یا (GLP) از قارچ Ganoderma lucidum جدا شد.

مطالعات نشان داده اند که GLP دارای اثرات ضد توموری است . GLP تومورها را به طور مستقیم از بین نمی برد ، بلکه عملکرد آنتی تومور خود را با تحریک سلول های ایمنی از جمله سلول های قاتل طبیعی (NK) و سلول های T انجام می دهد.

در این مطالعه ، اثر ضد توموری GLP همراه با 5-Fu در داخل بدن مورد بررسی قرار گرفت. در همان زمان ، مکانیسم مرتبط با GLP همراه با 5-Fu در رده های سلولی سرطان معده BGC823 و SGC7901 در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که GLP می تواند اثر کشندگی سلول های NK-92 را بر روی سلول های سرطانی معده BGC823 و SGC7901 تحریک کند و به طور موثری اثرات کشندگی سلول های NK-92 را بر روی رده های سلولی سرطان معده BGC823 و SGC7901 تقویت کند.

علاوه بر این ، GLP می تواند فعالیت سلول های NK-92 را با فعال کردن گیرنده فعال کننده سلول های NK NKG2D و مسیر سیگنالینگ DAP10 / PI3K / ERK پایین دست خود ارتقا بخشد.

Ganoderma lucidum Polysaccharide Enhanced the Antitumor Effects of 5-Fluorouracil against Gastric Cancer through Its Upregulation of NKG2D/MICA

5-Fluorouracil (5-Fu) is one of the frequently used first-line cytotoxic drugs for chemotherapy against gastric cancer. Chemotherapy and immunotherapy are currently the main methods for treating gastric cancer.

Immunotherapy can enhance the antitumor effect of chemotherapy drugs at the same time reducing its toxicity.

The combination of these two therapies to treat cancer has become a mainstay and has received increasing attention in clinical practice. Ganoderma lucidum polysaccharide (GLP) is isolated from the Ganoderma lucidum fruiting body.

Studies have shown that GLP has antitumor effects, where GLP does not directly kill tumors, rather exerting its antitumor function by stimulating immune cells including natural killer (NK) cells and T cells.

In this study, the antitumor effect of GLP combined with 5-Fu was studied in vivo. At the same time, the associated mechanism of GLP combined with 5-Fu in gastric cancer cell lines BGC823 and SGC7901 was investigated in vitro.

The results showed that GLP could stimulate the killing effect of NK-92 cells on gastric cancer cell lines BGC823 and SGC7901 and synergistically enhance the toxic effects of NK-92 cells on gastric cancer cell lines BGC823 and SGC7901.

Moreover, GLP could further promote the activity of NK-92 cells by activating the NK cell activating receptor NKG2D and its downstream DAP10/PI3K/ERK signaling pathway.

https://www.hindawi.com/journals/ijps/2019/4564213/.


عصاره متانولی قارچ Ganoderma lucidum مانع از رشد سلول های سرطانی معده می شود

قارچ Ganoderma lucidum یکی از قارچ های بسیار مورد مطالعه به عنوان یک ماده غذایی کاربردی و به عنوان یک عامل جلوگیری کننده از بیماری به دلیل خاصیت دارویی شناخته شده است.

برخی عصاره های G. lucidum پتانسیل ضد تومور امیدوارکننده را نشان داده اند.

در این مطالعه ، خصوصیات فعال زیستی عصارههای مختلف G. lucidum ، از اندام بارده و اسپور مورد بررسی قرار گرفت.

قویترین عصاره مشخص شده عصاره متانولی حاصل از اندام بارده است که با تداخل در اتوفاژی سلولی و چرخه سلولی ، رشد یک رده سلولی سرطان معده (AGS) را مهار می کند.

A methanolic extract of Ganoderma lucidum fruiting body inhibits the growth of a gastric cancer cell line and affects cellular autophagy and cell cycle

Abstract

Ganoderma lucidum is one of the most extensively studied mushrooms as a functional food and as a chemopreventive agent due to its recognized medicinal properties.

Some G. lucidum extracts have shown promising antitumor potential.

In this study, the bioactive properties of various extracts of G. lucidum, from both the fruiting body and the spores, were investigated.

The most potent extract identified was the methanolic fruiting body extract, which inhibited the growth of a gastric cancer cell line (AGS) by interfering with cellular autophagy and cell cycle.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/FO/C4FO00258J#!divAbstract


القاء آپوپتوز توسط عصاره اتانولی گانودرما لوسییدوم در سلولهای سرطان معده انسان

قارچ گانودرما Ganoderma lucidum ، قارچ دارویی شناخته شده ، بسیار ارزشمند است و معمولاً در طب شرقی استفاده می شود.

اگرچه داده های تجربی اخیر قدرت پروپوپتوتیک عصاره G. lucidum را نشان داده است ، مکانیسم های اساسی این فعالیت آپوپتوز هنوز به طور مفصل مورد مطالعه قرار نگرفته است.

در مطالعه حاضر ، اثر عصاره اتانولی G. lucidum (EGL) بر رشد یک رده سلولی سرطان معده انسانی AGS مورد بررسی قرار گرفت.

ما دریافتیم که EGL منجر به کاهش معنی دار و وابسته به زمان در میزان زنده ماندن سلولهای AGS می شود.

این کاهش زنده ماندن در اثر مرگ سلولی آپوپتوتیک ، با مشاهده تراکم کروماتین مشاهده شده و تجمع کسر آپوپتوز ایجاد شده است.

علاوه بر این ، فعالیت Akt در سلولهای تحت درمان با EGL تنظیم نشده بود ، و مهار کننده فسفاتیدیلینوزیتول -3 کیناز / AKT LY294002 سلولها را به آپوپتوز ناشی از EGL حساس می کند.

نتایج نشان داد که EGL باعث القای آپوپتوز سلولهای AGS از طریق یک آبشار سیگنالینگ خارجی با استفاده از گیرنده مرگ می شود ، و همچنین مسیرهای ذاتی ، کاسپاز با واسطه میتوکندری واسطه ای که با غیرفعال کردن مسیر سیگنال آکت همراه است.

Induction of Apoptosis by Ethanol Extracts of Ganoderma lucidum in Human Gastric Carcinoma Cells

Ganoderma lucidum, a well-known medicinal mushroom, is highly valued and commonly used in Oriental medicine.

Although recent experimental data has revealed the proapoptotic potency of G. lucidum extracts, the underlying mechanisms of this apoptotic activity have not yet been studied in detail.

In the present study, the effects of ethanol extracts of G. lucidum (EGL) on the growth of an AGS human gastric carcinoma cell line were investigated.

We found that EGL treatment resulted in a dose and time-dependent significant decrease in the viability of AGS cells.

This decreased viability was caused by apoptotic cell death, with observed chromatin condensation and an accumulation of apoptotic fraction. EGL treatment induced the expression of death receptor-related proteins such as death receptor 5 and tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand, which further triggered the activation of caspase-8 and the cleavage of Bid.

In addition, the increase in apoptosis that was induced by EGL was correlated with activation of caspase-9 and -3, downregulation of IAP family proteins such as XIAP and survivin, and concomitant degradation of poly (ADP-ribose) polymerase.

Moreover the activity of Akt was downregulated in EGL-treated cells, and the phosphatidylinositol-3 kinase/ Akt inhibitor LY294002 sensitized the cells to EGL-induced apoptosis.

The results indicated that EGL induces the apoptosis of AGS cells through a signaling cascade of death receptor-mediated extrinsic, as well as mitochondria-mediated intrinsic, caspase pathways which are associated with inactivation of the Akt signal pathway.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290110600040

سایر مقالات

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0034-1394691

https://www.researchgate.net/publication/264101554_Induction_of_Apoptosis_in_AGS_Human_Gastric_Cancer_Cell_by_Ethanol_Extract_of_Ganoderma_lucidum


مقالات مرتبط رو حتما ببینید