تاثیر گانودرما روی میل جنسی

ارزیابی عصاره اتانولی گانودرما لوسییدوم در موش صحرایی نر نژاد ویستار جهت تقویت میل جنسی

قارچ Ganoderma lucidum به طور سنتی برای مدیریت اختلال عملکرد جنسی مردان مورد استفاده قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی و تعیین تاثیر آن روی میل جنسی انجام شد.

مواد و روش ها

تاثیر روی میل جنسی پس از تجویز خوراکی دو دوز مختلف (150 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم) عصاره اتانولی گانودرما لوسیوم ارزیابی شد. سيترنافيل سيترات (وياگرا) و آب مقطر به ترتيب به عنوان شاهد مثبت و منفي استفاده شدند. فرکانس های نصب ، نفوذ و انزال ، عملکرد جفت گیری و فعالیت های جهت گیری نسبت به زنان ، محیط زیست و به سمت خود مشاهده شد. سطح تستوسترون سرم نیز مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

نتایج مطالعه نشان می دهد که عصاره به طور قابل توجهی باعث افزایش رفتار جنسی و عملکرد جفت گیری موش ها شده است. همچنین تعداد دفعات جفت گیری و انزالها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. موش های تحت درمان با عصاره به موش های ماده علاقه بیشتری نشان دادند . سطح تستوسترون سرم نیز در گروههای درمانی افزایش معنی داری داشت.

نتیجه

عصاره اتانولی گانودرما لوسییدوم دارای تاثیر مثبت روی میل جنسی در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار است. دوز کمتر از 150 میلی گرم بر کیلوگرم از این نظر مؤثرتر بود.

[/fusion_text]

 

میل جنسی

Evaluation of aphrodisiac activity of ethanol extract of Ganoderma lucidum in male Wistar rats

Background

Ganoderma lucidum was traditionally used to manage male sexual dysfunction. This study was designed to investigate and establish the traditional aphrodisiac potential of the herb.

Methods

Aphrodisiac potential was evaluated following the oral administration of two different doses (150 and 300 mg/kg) of ethanol extract of Ganoderma lucidum. Sildenafil citrate (Viagra) and distilled water were used as positive and negative controls respectively. Mounting, intromission and ejaculation frequencies, mating performance, and orientation activities towards females, towards the environment, and towards self were observed. Serum testosterone levels were also evaluated.

Results

The results of the study show that the extract has significantly increased the mounting behavior and mating performance of the rats. There was also significant increase in the number of intromissions and ejaculations. The rats treated with extract were more interested in female rats as indicated by significant increase in the number of anogenital sniffing and climbing. Serum testosterone levels were also significantly increased in the treatment groups.

Conclusion

Ethanol extract of Ganoderma lucidum possesses aphrodisiac activity in male Wistar rats. The lower dose of 150 mg/kg was more effective in terms of aphrodisiac potential of the extract.

https://link.springer.com/article/10.1186/s40816-018-0086-7


 1. Lora Stonden آذر 30, 1399 در 4:00 ق.ظ - پاسخ

  Hi there,

  Huge fan of your content here!

  Anyway – to keep this short. Could you please let me know if this is a right address for and editorial inquiry?

  If not, I would appreciate if you can direct me to the right one.

  I know that has a great potential an a real base of visitors so I would really like to start a collaboration with you. Could you tell me if you would be willing to accept any type of guest post, editorial or or other form of link placement?

  Seeing that it’s pretty hard to match your writing style, I think it would be a lot better if you could include a link to our website into a new or even older article of yours, for a fee.

  If this sounds like something you could do, simply reply to this email, tell me your guest post or external link policy and the price to have our website promoted on yours, and let’s make a deal! :)

  Thanks,
  Lora Stonden

مقالات مرتبط رو حتما ببینید