سیستم ایمنی بدن با کمک فرمولاسیون قارچ های دارویی تقویت می شود: مقاله علمی

سیستم ایمنی بدن

در این بخش به ترجمه چکیده مقاله با عنوان تقویت سیستم ایمنی بدن با کمک یک فرمولاسیون قارچ های دارویی گانودرما و شیتاکه و میتاکه می پردازیم

عنوان انگلیسی مقاله؛

Synergistic immuno-modulatory activity in human macrophages of a medicinal mushroom formulation consisting of Reishi, Shiitake and Maitake

سیستم ایمنی بدن

 

 سیستم ایمنی بدن با کمک قارچ بخش چکیده مقاله

یکی از ویژگی های کلیدی پلی ساکاریدهای قارچ که باعث ایجاد یک پاسخ تعدیل کننده ایمنی می شود این است. که آنها سرشار از β-گلوکان و کم آلفا-گلوکان هستند.

در این مطالعه ما فرمولاسیون تجاری موجود از سه گونه قارچ، Reishi (Ganoderma lucidum)، Shiitake (Lentinula edodes) و Maitake (Grifola frondosa) را برای محتوای β- و α-گلوکان تجزیه و تحلیل کردیم.

بر اساس محتوای β- و α-گلوکان، ما سه عصاره را برای ترکیب در یک فرمول انتخاب کردیم. و توانایی عصاره ها و  جداگانه را برای تأثیر بر بیان سیتوکین های IL-1α، IL-6، IL-10 و TNF-α ارزیابی کردیم.

در ماکروفاژهای انسانی با و بدون تحریک LPS. اکثر عصاره های قارچ و فرمول آن محرک های ایمنی بسیار قوی هستند. که دارای مقادیر EC50 کمتر از 100 میکروگرم در میلی لیتر هستند و تقویت سیستم ایمنی بدن با کمک قارچ می باشند.

جالب توجه است که فرمول قارچ دارای مقادیر EC50 کمتری در بیان TNF-α از ماکروفاژهای تحریک‌شده با LPS در مقایسه با عصاره‌ها به صورت جداگانه بود که نشان‌دهنده یک اثر هم افزایی بالقوه فرمول قارچ است.

نمودار افزایش پاسخ و تجزیه و تحلیل تغییر منحنی نشان داد. که در واقع فرمول قارچ یک اثر هم افزایی تحریک‌کننده ایمنی بر بیان اکثر سایتوکین‌های ارزیابی‌شده در ماکروفاژهای انسانی تحریک‌شده و غیرتحریک‌شده با LPS نشان می‌دهد. با IL-10 که پاسخ آنتاگونیستی دارد.

این مطالعه نشان‌دهنده اولین گزارش از اثر افزایشی تقویت سیستم ایمنی بدن با کمک قارچ در ماکروفاژهای انسانی است که از فرمول قارچ حاوی محتوای β- و α-گلوکان مشتق شده است. سفارش ماشمیکس معجزه قرن.

بیانیه تعارض منافع

این تحقیق در مورد سیستم ایمنی بدن توسط Integria Healthcare (استرالیا) Pty Ltd. حمایت مالی شد و با همکاری DNL و HW که کارمندان Integria Healthcare (استرالیا) Pty Ltd. هستند انجام شد. طراحی اولیه مطالعه بیان سیتوکین، تجزیه و تحلیل داده های اولیه، ویرایش و بازنگری نسخه خطی و تصمیم برای انتشار. BM و JT کارمندان دانشگاه گریفیث هستند و تجزیه و تحلیل بیان سیتوکین و همچنین تجزیه و تحلیل هم افزایی را طراحی و اجرا کردند.

یک درخواست ثبت اختراع (برنامه بین المللی PCT شماره PCT/AU2019/050295) که تا حدی بر اساس این نتایج است توسط Integria Healthcare (استرالیا) Pty Ltd با نام BM، DNL، HW و JT به عنوان مخترع ثبت شده است. DNL و HW کارمندان Integria Healthcare (استرالیا) Pty Ltd هستند که حامی مالی MediHerb® Mushroom Forte است.

لینک اصلی تقویت سیستم ایمنی بدن با کمک قارچ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31697749/

[/fusion_text]

سایر لینک های مفید

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]